Säännöt

PELSON METSÄSTYSSEURA ry:n

SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka, perustamisaika, kieli, jäsenliitto ja-piiri

Yhdistyksen nimi on Pelson Metsästysseura ry. ja kotipaikka Pelsonsuo Vaalan kunta.Yhdistys on perustettu helmikuun 25 p:nä 1957 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.Seuran kieli on suomi.Seura on Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry:n jäsen. Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.

2§ Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

 1.  järkiperäistä metsästystä
 2.  riistanhoito-ja luonnonsuojelutoimintaa
 3.  metsästysampumatoimintaa ja
 4.  kenneltoimintaa

3§ Seuran toimintamuodot

Tarkoitustaan seura toteuttaa

 1.  hankkimalla käyttöönsä metsästys-ja riistanhoitoalueita
 2.  suorittamalla riistanhoitotyötä
 3.  valvomalla metsästys-ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä
 4.  seuraamalla toimialueensa riistatilannetta
 5.  huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista
 6.  kouluttamalla jäseniään
 7.  järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus – ja kilpailutilaisuuksia , mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa
 8.  edistämällä metsästyskoiratoimintaa
 9.  hankkimalla ja omistamalla kiinteää omaisuutta , vastaanottamalla testamentteja ja lahjoituksia sekä toimeenpanemalla arpajaisia toimintansa tukemiseksi

4§ Seuran jäsenet

Seuran varsinaisiksi tai koejäseniksi johtokunta voi hyväksyä henkilön , joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry: n sääntöjä ja päätöksiä.

Koejäsenyys kestää enintään kaksi vuotta , minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seura varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö , joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.Kannatavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön , joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö – tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus , mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

5§ Jäsenen velvoitteet ja maksut

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun , joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua , eikä hänellä ole äänioikeutta.Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä paitsi , että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran johtokunta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

Kannattavilta henkilö – tai yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.

Jäsenten , jotka luovuttavat maa-alueita seuralle metsästyskäyttöön , maksuista päätetään talvikokouksessa.

6§ Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Seurasta erottaminen

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen , joka

 1.  laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen
 2.  toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti
 3.  rikkoo metsästystä koskevia lakeja , asetuksia tai määräyksiä tai
 4.  toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa , jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postitus päivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä , tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten , kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut , eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta , joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa.Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

 1.  sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
 2.  kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
 3.  seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella

9§ Talvikokousasiat

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja , sihteeri , kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2.  Todetaan kokouksen laillisuus
 3.  Hyväksytään työjärjestys
 4.  Esitetään seuran toimintakertomus , tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
 5.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 6.  Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
 7.  Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 8.  Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimivuodelle
 9.  Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten
 10.  Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta , kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta tai kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä niiden jäsenten maksuista , jotka ovat luovuttaneet maa-alueita metsästyskäyttöön seuralle
 11.  Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio
 12.  Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset , milloin seuran jäsen on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi
 13.  Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin
 14.  Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
 15.  Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry:lle tehtävistä esityksistä
 16.  Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista , joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä

10§ Kesäkokousasiat

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä.

Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11§ Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä , kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asuan käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle.Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.Kokouskutsusta on voimassa , mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12§ Pöytäkirjan pitäminen

Seuran , sen johtokunnan , toimikuntien , jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13§ Seuran päätöksentekojärjestys

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta , seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide , jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa ( ¾ ) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§ Seuran tili -ja toimintavuosi

Seuran tili – ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15§ Seuran johtokunta ja sen erovuoroisuus

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi ( 6 ) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§ Päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17§ Seuran nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18§ Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1.  toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
 2.  olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
 3.  suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
 4.  vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä
 5.  vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
 6.  vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista
 7.  nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry:n kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt
 8.  vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
 9.  pitää seuran jäsenluetteloa
 10.  hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta
 11.  hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 12.  hyväksyä ja erottaa jäsenet
 13.  valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt
 14.  päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista
 15.  tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
 16.  ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

19§ Seuran metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20§ Seuran varojen ja arkiston siirto seuran purkautuessa

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys-Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (=Suomen Metsästysmuseo).

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry:lle.

21§ Muuta

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty

—————————

Tämä sääntömuutos on hyväksytty Pelson Metsästysseura ry:n vuosikokouksessa Pelsonsuolla

31.1.2003 voimassa olleiden sääntöjen 14§:n määräysten mukaisesti.

Risto Kovalainen

Pelson Metsästysseura ry. puheenjohtaja